Miljö och Jaktkonsult erbjuder kvalificerade tjänster inom följande områden:

Konsulttjänster som företaget kan erbjuda.
Företaget kan erbjuda alla former av tjänster inom miljöområdet och fysisk planering samt jakt, jaktskytte och viltvård. Projektledning, stöd vid utredningar och remissyttranden, utarbetande av miljökonsekvensbeskrivningar och miljöeffektutredningar, anmälan eller ansökan om tillstånd för miljöfarlig verksamhet, utarbetande av skriftliga råd samt olika typer av utbildning och praktisk handledning.
Företaget kan också erbjuda mätningar av buller från skjutbanor (skottbuller) och biträda med ljudnivåberäkningar. Mätningarna utförs med ljudnivåmätare som uppfyller NV fordringarna för typ 1 instrument enligt IEC 60651 och IEC 60804. Vid ljudnivåberäkningar samarbetar företaget med auktoriserade och ledande akustikföretag.

Våra kunder är myndigheter, företag, organisationer, jaktklubbar och skytteföreningar.

Företaget har avtal med Skytteorganisationernas samarbetsdelegation att biträda landets ca 5000 skjutbanor i olika typer av miljöfrågor och de senaste åren har vi årligen biträtt ca 45 skytteföreningar i samband med förelägganden eller krav från kommuner när det gäller anmälan, egenkontroll, tillsynsavgifter, avtal, bullerstörningar, bullerberäkningar, sanering eller andra miljörelaterade åtgärder. Vi har också vid behov företrätt kunden vid överklagande till länstyrelser och miljödomstol.

Företaget har även biträtt Jägare - och skytteorganisationerna i dialogen med NV angående nya allmänna råd om buller från skjutbanor (NFS 2005:15), yttrande till EU angående förbud av blyad ammunition, Svenska Jägareförbundet vid planeringen och ansökan om tillstånd för en ny skjutbana vid Öster-Malma jaktvårdsskola, Skellefteå Jaktvårdskrets i miljödomstol när det gäller förbudstalan.

I samband med den s.k. blykonsekvensutredningen var vi engagerade som konsult och expert av NV när det gällde konsekvenser av förbud mot bly i ammunition, På uppdrag av NV har företaget i samverkan med WSP akustik genomfört nya ljudnivåmätningar för finkalibriga vapen som underlag vid bullerberäkningar och i samverkan med FOI utarbetat förslag till kontrollprogram för kulfång.

Under 2010 och 2011 har företaget biträtt olika skytteföreningar med stöd när det klagomål på bullerstörningar, krav från tillsynsmyndigheter på sanering och efterbehandling, årliga tillsynsavgifter, inventering av skjutbanor enligt MIFO samt stöd vid skytteutbildning med kula och hagel mm. På uppdrag av Örebro kommun har en miljöanmälan upprättats när det gäller ett nytt skyttecenter för jaktskytte- pistol och gevärsskytte. Företaget har även biträtt flera föreningar när det gäller upprättande av en miljöanmälan för utökning av befintlig verksamhet med flera banor. .

På det jaktliga området genomför vi jaktledarkurser, utbildning i kötthantering, utbildning och praktisk handledning i spillningsinventering, jaktskytteträning m.m.

Kontakta oss för mer information.

08-500 216 01

070-651 81 66

janne.kjellsson@miljojakt.se

Till Startsidan